Xác định câu đúng nhất:

Xác định câu đúng nhất:

A. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra bằng: thí nghiệm, điều tra xã hội, phá hủy, công cụ toán học

B. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm tất cả các phương án nêu trên

C. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra: dự phòng, quan sát, dùng thử, đo lường

D. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm: theo mẫu, xác suất thống kê, phương pháp chuyên gia, theo biểu đồ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng