Xác định câu đúng nhất:

Xác định câu đúng nhất:

A. QLCL bao gồm các biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng

B. QLCL bao gồm các hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng

C. Quản lý chất lượng (QLCL) có chức năng đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm liên quan đến CLSP

D. Tất cả các phương án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng