Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào

Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào

A. Nhiều yếu tố khác nhau

B. Quy mô của các công ty

C. Ý muốn của người lãnh đạo

D. Chiến lược

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng