Xây dựng mục tiêu theo kiểu truyền thống là những mục tiêu được xác định

Xây dựng mục tiêu theo kiểu truyền thống là những mục tiêu được xác định

A. Áp đặt từ cấp cao

B. Từ khách hàng

C. Theo nhu cầu thị trường

D. Từ cấp dưới

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng