Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động và phát triển của tổ chức là công việc chính của:

Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động và phát triển của tổ chức là công việc chính của:

A. Nhà quản trị cấp cao.

B. Nhà quản trị cấp trung gian.

C. Nhà quản trị cấp cơ sở.

D. Nhà quản trị cấp cao và quản trị cấp trung gian.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng