Yếu tố nào sau đây không thuộc 7 yếu tố của trường phái quản trị hiện đại:

Yếu tố nào sau đây không thuộc 7 yếu tố của trường phái quản trị hiện đại:

A. Hệ thống.

B. An ninh.

C. Phong cách

D. Kỹ năng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng