Yếu tố nào sau đây thuộc thuyết Y:

 Yếu tố nào sau đây thuộc thuyết Y:

A. Con người thích nhận trách nhiệm 

B. Các quản đốc thích quản lý nhân viên 

C. Con người thích lẫn tránh trách nhiệm

D. Một người bình thường sẽ có cách chấp nhận và gánh vác trách nhiệm trong những điều kiện phù hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng